ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی

سید عبدالله رضوی؛ محمد جواد رزمی؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 99-118

چکیده
  در این مقاله به منظور ارزیابی کارایی صنعت خودرو در ایران، یک تابع تولید مرزی تصادفی بااستفاده از داده های تلفیقی چهار شرکت بزرگ خودروساز، برآورد شده است. تابع تولید از نوعکاب  داگلاس با دو نهادة نیروی کار و سرمایه و به شکل خطی لگاریتمی در نظر گرفته شده و بهمنظور تفکیک اثرات خارج از کنترل بنگاه ها برناکارایی آن ها مدل اثرات تصادفی ...  بیشتر