نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به منظور ارزیابی کارایی صنعت خودرو در ایران، یک تابع تولید مرزی تصادفی با
استفاده از داده های تلفیقی چهار شرکت بزرگ خودروساز، برآورد شده است. تابع تولید از نوع
کاب  داگلاس با دو نهادة نیروی کار و سرمایه و به شکل خطی لگاریتمی در نظر گرفته شده و به
منظور تفکیک اثرات خارج از کنترل بنگاه ها برناکارایی آن ها مدل اثرات تصادفی با دو فرض ثابت
بودن و متغیر بودن ناکارایی در طول زمان برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که کارایی صنعت
76 درصد است. همچنین نتایج نشان می دهد بازدهی به مقیاس در صنعت / 79 تا 6 / خودرو بین 3
خودرو فزاینده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Efficiency of Iran’ Automobile Industry A Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • seyed abdollah razavi
  • mohammad Javad razmi
  • mostafa salimi far
  • ali akbar naji

چکیده [English]

This paper uses a panel data stochastic production frontier model to measure economic efficiency of car production industry in Iran. We estimated both time-variant and time-invariant efficiency random effect models. The result shows that economic efficiency in this industry varies overtime between 96.4 to 97.3 percent. The results also show that industry is increasing return to scale

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Economic Efficiency
  • Car Production Industry
  • Stochastic Production frontier
  • Panel Data
  • Random Effect Model
بیات، ابوالفضل) 0100 (: بررسیی سیش ک کیارایی ه ب یری هر در یشتت نفیت ، موس ی
مطالتات بین المللی انرژ
.. ابطحی، ح ن ه کاظمی، بابک).. 01 ( :ب ری هر ت یران، مسس ی مطالتیات ه هی ه ک یا
بازرگانی، ت ران
.1 امامی میبد ) 0100 (، علی، ا ول اندازی گیر کارایی ه ب ری هر )علمی کیاربرد (، ت یران، -
مسس مطالتات ه ه ه ک ا بازرگانی، ت ران
.2 اسماعیل نیا، علی ا غر.) 0102 (: بررسی هضتیت بازار خودره سوار در ایران، م ل برنامی
ه بودج ، شماری 11 ، ص 07 70 ، سازمان مدیریت ه برنام ریز کشور، ت ران. -
.2 هایگای اطلاع رسانی اطلاعات بورس اهراق ب ادار.) 01.0 (: تغییرات سرمای ، اطلاعات بیورس
اهراق ب ادار، ت ران.
.7 هایگای اطلاع رسانی اطلاعات بورس اهراق ب ادار.) 01.0 (: مقای ی سیود، اطلاعیات بیورس
اهراق ب ادار، ت ران.
.0 هایگای اطلاع رسانی بانک مرکز جم ور اسلامی ایران.) 01.0 (: بانیک اطلاعیات سیری ا
زمانی اقتصاد ، بانک مرکز جم ور اسلامی ایران. ت ران.
.. هایگای اطلاع رسانی بانیک مرکیز جم یور اسیلامی اییران.) 01.0 (: گیزار اقتصیاد ه
ترازنام ، بانک مرکز جم ور اسلامی ایران. ت ران.
.0 هایگای اطلاع رسانی سازمان گ تر ه نوساز شایع ایران.) 01.0 (: آمار ه اطلاعیات تولیید
شرکت ا، سازمان گ تر ه نوساز شایع ایران، ت ران.
.00 هایگای اطلاع رسانی شرکت ایران خودره دیزل.) 01.0 (: مترفی شرکت، شرکت ایران خیودره
دیزل، ت ران.
.00 هایگای اطلاع رسانی شرکت ایران خودره.) 01.0 (: مترفیی شیرکت، شیرکت اییران خیودره،
ت ران.
.0. هایگای اطلاع رسانی شرکت هارس خودره.) 01.0 (: مترفی شرکت، شیرکت هیارس خیودره،
ت ران.
.01 هایگای اطلاع رسانی شرکت سایپا.) 01.0 (: مترفی شرکت، شرکت سایپا، ت ران.
.02 رضایی، عدنان.) 0107 (: ارزیابی سیاست ا حمایتی در شتت خودرهساز اییران، م لی
برنام ه بودج ، شماری 02 ، ص 000 01 ، سازمان مدیریت ه برنام ریز کشور، ت ران. -
.02 هزارت اقتصاد.) 0120 (: شایع اتومبیل در ایران، دفتر آمار، ت ران.
16. Abbaspour, M. F Hosseinzadeh Lotfi, A. R.Karbassi, E.Roayaei, H Nikoomaram (2008), “ Development of the group Malmquist productivity index on non-discrationay factors”, Internatonal Journal Environ. Res 3
(1) , 209-116
17. Coelli, T. J.؛ D.S. prasada Rao, G.E. Battese (2005), “ An Introduction to Efficiency and productivity Analysis”, Kluwer Academic publishers, Boston.
18. Cooper, W.W.؛ L.M. seiford؛ J. Zhu (2004), “ Handbook on data Envelopment Analysis”, Kluwer Academic Publishers. Boston.
19. Eller, S.L.؛ P Hartley؛ K. B. Med look III (2007), “ Empirical Evidence on the operational Efficiency on National Oil Compares” , Working Paper, the James A. Baker Institute for Public Policy, Rice University.
20. Greene W,H. (2003), “Econometric Analysis”, Fifth Edition, Prentice-Hall,Inc.
21. Hackman, Steven T. (2008), “Production Economics: Integrating the Microeconomic and Engineering Perspective” , Springer
22. Kumbhakar, S. C.؛ C.A.K. Lovell (2000), “Stochastic Frontie Analysis” , Cambridge University Press, Cambridge.
23. Manage S.؛J.J. Opaluch؛ Di Jin؛ J.T.A. Grigalunas (2006), “Stochastic frontier analysis of total factor productivity in the off shore oil and gas industry”, Economics, 60,204-215.
24. Wolf Christian (2009), “Dose ownership matter” The performance on efficiency of state oil vs. Private Oil”, (1987-2006), University of Cambridge, Judge Business school, working paper.
25. Wooldridge,J.M.(2002),” Econometric Analysis O Cross Section and Panel Data”, The MIT Press.
26. Aigner, D.J. and Chu, S.F. (1968). On Estimating the Industry Production Function. American Economic Review, 58(4): 826–39.
27. Aigner, D.J., Lovell, C.A.K. and Schmidt, P.J. (1977). Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6: 21–37.
28. Debreu, G. (1951). The Coefficient of Resource Utilization. Econometrica, 19(3): 273–292.
29. Econometrics, 13(1): 83–100.
30. Fare, R. and Lovell, C.A.K. (1978). Measuring the Technical Efficiency of Production,Journal of Economic Theory, 19: 150–162.
31. Fare, R. and Primont, D. (1990). A Distance Function Approach to Multi output Technologies. Southern Economic Journal, 56: 879–891.
32. Fare, R., Grosskopf, S. and Logan, J. (1985). The Relative Performance of Publicly-Owned and Privately-Owned Electric Utilities. Journal of Public Economics, 26: 89–106.
33. Fare, R., Grosskopf, S. and Lovell, C.A.K. (1983). The Estructure of Technical Efficiency. Scandinivian Journal of Economics, 85: 181–190.
34. Fare, R., Grosskopf, S. and Lovell, C.A.K. (1985). The Measurement of Efficiency of Production. Boston: Kluwer Academic Publishers.
35. Fare, R., Grosskopf, S. and Lovell, C.A.K. (1994). Production Frontiers. Cambridge, Cambridge University Press.
36. Fare, R., Grosskopf, S. and Weber, W. (1997). The Effect of Risk-Based Capital Requirements on Profit Efficiency in Banking. Discussion Paper Series No. 97–12, Department of Economics, Southern Illinois University at Carbondale.
ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی 001
37. Fare, R., Grosskopf, S., Lindgren, B. and Roos, P. (1994). Productivity Developments in Swedish Hospitals: A Malmquist Output Index Approach. In Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications, A. Charnes, W.W. Cooper, A.Y.Lewin and Seiford, L.M. (Eds.), Boston: Kluwer Academic Publishers: 253–272.
38. Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society (A, general), 120: 253–281.
39. Fernandez, C., Koop, G. and Steel, M.F.J. (2000a). A Bayesian Analysis of Multiple- Output Production Frontiers. Journal of Econometrics, 98: 47–79.
40. Fernandez, C., Koop, G. and Steel, M.F.J. (2000b). Modeling Production with Undesirable Outputs. Proceeding of the 15th International Workshop on Statistical Modeling, Bilbao, Spain, July 17–21 .
41. Forsund, F.R. (1992). A Comparison of Parametric and Non-Parametric Efficiency Measures:The Case of Norwegian Ferries, Journal of Productivity Analysis, 3: 25–43.
42. Forsund, F.R. and Hjalmarsson, L. (1979). Generalized Farrell Measures of Efficiency: an Application to Milk Processing in Swedish Dairy Plants. The Economic Journal, 89:294–315.
43. Frontiers when Technical and Allocative Inefficiency are Correlated. Journal of
44. Functions. Review of Economics and Statistics, 58: 238–239.
45. Grosskopf, S. (1996). Statistical Inference and Nonparametric Efficiency: A Selective Survey. Journal of Productivity Analysis, 7: 161–176.
46. Hjalmarsson, L., Kumbhakar, S.C. and Heshmati, A. (1996). DEA, DFA and SFA: A Comparison. Journal of Productivity Analysis, 7(2–3): 303–327.
47. Kamakura, W.A. (1988). A Note on the Use of Categorical Variables in Data Envelopment Analysis, Management Science, 34: 1273–76.
48. Koopmans, T.C. (1951). An analysis of Production as Efficient Combination of Activities. In Activity Analysis of Production and Allocation, Koopmans, T.C., eds, Cowles Commission for Research in Economics, Monograph no. 13. New York.
49. Lovell, C.A.K. (1993). Production Frontiers and Productive Efficiency. In The Measurement of Productive Efficiency: Techniques and Applications, Harold O. Fried,Lovell y, C.A.K., Schmidt, S.S. (Eds.), Oxford: Oxford University Press: 3–67.
50. Nishimizu, M. and Page, J.M. (1982). Total Factor Productivity Growth, Technological Progress and Technical Efficiency Change: Dimensions of Productivity Change in Yugoslavia, 1967–1978. The Economic Journal, 92: 920–936.
51. Reinhard, S., Lovell, C.A.K. and Thijssen, G. (1999). Econometric Application of Technical and Environmental Efficiency: An Application to Dutch Dairy Farms. American Journal of Agricultural Economics, 81: 44–60.
52. Richmond, J. (1974). Estimating the Efficiency of Production. International Economic Review, 15: 515–521.
53. Schmidt, P. (1976). On the Statistical Estimation of Parametric Frontier Production
54. Schmidt, P. and Lovell, C.A.K. (1979). Estimating Technical and Allocative Inefficiency Relative to Stochastic Production and Cost
002 مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 82 ، بهار 28
Frontiers. Journal of Econometrics, 9: 343–366.
55. Schmidt, P. and Lovell, C.A.K. (1980). Estimating Stochastic Production and Cost
56. Schmidt, P., and Sickles, R.C. (1984). Production Frontiers and Panel Data. Journal of Business and Economic Statistics, 2: 299–326.
57. Wadud, A. and White, B. (2000). Farm Household Efficiency in Bangladesh: A Comparison of Stochastic Frontier and DEA Methods. Applied Economics, 32(13): 1665–73