تبیین راهبردهای رقابت پذیری تولید با رویکرد گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری

محمد ولی پور خطیر؛ زین العابدین اکبرزاده

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 135-155

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7991

چکیده
  راهبردهای تولیدی به عنوان رایجترین توانمندی قابل کنترل درونی شرکتها نقش بسیار کلیدی در کسبمزیت رقابتی پایدار ایفا میکند. شناسایی و توسعه این راهبردها مستلزم درک روشنی از نقش آنها در کسبمزیت رقابتی و نیز تأثیرات متقابلشان بر یک دیگر است. در همین راستا، مقاله حاضر با استفاده از روشهایگسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری ...  بیشتر