تبیین راهبردهای رقابت پذیری تولید با رویکرد گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه مازندران،

چکیده

راهبردهای تولیدی به عنوان رایجترین توانمندی قابل کنترل درونی شرکتها نقش بسیار کلیدی در کسب
مزیت رقابتی پایدار ایفا میکند. شناسایی و توسعه این راهبردها مستلزم درک روشنی از نقش آنها در کسب
مزیت رقابتی و نیز تأثیرات متقابلشان بر یک دیگر است. در همین راستا، مقاله حاضر با استفاده از روشهای
گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری به ارائه رویکردی کاربردی برای
ارزیابی راهبردهای تولیدی پرداخته است. نتایج گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی حاکی از آن است که،
شرکت مورد مطالعه در عوامل رقابتی تسهیلات فروش، تنوع محصول و فناوری تولید از وضعیت مطلوب
برخودار است و عملکرد آن در بهای تمام شده و سرعت تحویل مطلوب نیست. در ادامه بهمنظور کمک به
مدیران در اولویتبندی تخصیص منابع به راهبردهای تولیدی از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد؛ که
یافتهها نشان میدهد که توانمندسازی منابع انسانی بالاترین اولویت اجرا را در شرکت فذا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Manufacturing Competitiveness Strategies Using Fuzzy Quality Function Deployment and Interpretive Structure Modeling Techniques

نویسندگان [English]

  • Mohammad Valipour Khatir 1
  • Zeinolabedin Akbarzadeh 2
چکیده [English]

Manufacturing strategies as the most common internal controllable capability of companies, play a key role in achieving sustainable competitive advantage. The identification and development of these strategies requires a clear understanding of their role in gaining competitive advantage and their mutual effects on each other. In this regard, this paper has presented practical approach to evaluate manufacturing strategies using fuzzy Quality Function Deployment (QFD) and Interpretive Structure Modeling (ISM) techniques. The results of fuzzy QFD show that the studied company has suitable situation in competitive factors contains facilities for sale, the product variety and production technology, while the cost and delivery speed are not desirable. In the following, the ISM technique was used to prioritize the resource allocation in manufacturing strategies; the findings show that human resource empowerment has the highest implementation priority in the Foladin Zob Amol (FZA) company

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing Strategy
  • Competitive Factors
  • Gap analysis
  • Fuzzy Quality Function Deployment
  • Interpretive Structural Modeling
 
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا. تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی به مسأله). سازمان مدیریت صنعتی، تهران، 1395.
جعفرنژاد، احمد، مختارزاده نیما، (1386). ارایه یک مدل کمی برای ممیزی انطباق استراتژی های تولید و بازاریابی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره6، ص 95-121.
Arafa, A., & ElMaraghy, W. H. (2011). Manufacturing strategy and enterprise dynamic capability. CIRP Annals-Manufacturing Technology, 6.
Bolanos, R., Fontela, E., Nenclares, A., & Pastor, P. (2005). Using interpretive structural modelling in strategic decision-making groups. Management Decision43(6), 877-895.
Büyüközkan, G., & Cifci, G. (2013). An integrated QFD framework with multiple formatted and incomplete preferences: A sustainable supply chain application. Applied Soft Computing, 13(9), 3931-3941.‏
Cagliano, R., Acur, N., Boer, H.(2005), Patterns of change in manufacturing strategy configurations, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25 No. 7, pp. 701-718.
Chatha, K. A., & Butt, I. (2015). Themes of study in manufacturing strategy literature. International Journal of Operations & Production Management, 35(4), 604-698.‏
Chatha, K. A., Butt, I., & Tariq, A. (2015). Research methodologies and publication trends in manufacturing strategy: a content analysis based literature review. International Journal of Operations & Production Management, 35(4), 487-546.‏
Collis, D. J. and Montgomery, C. A. (1997). Corporate Strategy: Resources and the Scope of the Firm, Irwin, McGraw- Hill.
Dangyayaeh and deshmokh (2001). Manufacturing Strategy Literature review and some issue. International Journal of Operations and Production Management,Vol.10, No.2.pp31-120.
Dat, L. Q., Phuong, T. T., Kao, H. P., Chou, S. Y., & Van Nghia, P. (2014). A new integrated fuzzy QFD approach for market segments evaluation and selection. Applied Mathematical Modelling.‏
Frohlich, M.T., Dixon, J.R.(2001), A taxonomy of manufacturing strategies revisited, Journal of Operations Management 19 , pp. 541–558.
Garrido-Vega, P., Ortega Jimenez, C. H., de los Ríos, J. L. D. P., & Morita, M. (2015). Implementation of technology and production strategy practices: Relationship levels in different industries. International Journal of Production Economics, 161(C), 201-216.‏
Göleç, A. (2014). A relationship framework and application in between strategy and operational plans for manufacturing industry. Computers & Industrial Engineering.
Grant, N., Cadden, T., McIvor, R., & Humphreys, P. (2013). A taxonomy of manufacturing strategies in manufacturing companies in Ireland. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(4), 488-510.‏
Hallgren, M., & Olhager, J. (2006). Quantification in manufacturing strategy. A methodology and illustration. international Journal of Production Economics,104(1), 113–124.
Jia, G. Z., & Bai, M. (2011). An approach for manufacturing strategy development based on fuzzy-QFD. Computers & Industrial Engineering, 60(3), 445-454.
Kiridena, S., Hasan M., & Kerr R. (2009). Exploring deeper structures in manufacturing strategy formation processes: a qualitative inquiry. International Journal of Operations & Production Management, 29(4), 386- 417.
Lau, R. S. M. (2002). Competitive factors and their relative importance in the US electronics and computer industries. International Journal of Operations & Production Management22(1), 125-135.
Lee, J. W., & Kim, S. H. (2000). Using analytic network process and goal programming for interdependent information system project selection. Computers & Operations Research27(4), 367-382.
Löfving, M., Säfsten, K., & Winroth, M. (2014). Manufacturing strategy frameworks suitable for SMEs. Journal of Manufacturing Technology Management, 25(1), 7-26.‏
Manyika, J., Sinclair, J., Dobbs, R., Strube, G., Rassey, L., Mischke, J., Remes, J., Roxburgh, C., George, K., O’Halloran, D. and Ramaswamy, S. (2012), Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and Innovation, McKinsey Operations Practice, McKinsey Global Institute.
Nurcahyo, R., & Wibowo, A. D. (2015). Manufacturing Capability, Manufacturing Strategy and Performance of Indonesia Automotive Component Manufacturer. Procedia CIRP, 26, 653-657.‏
Oke, A., & Onwuegbuzie, H. (2013). Outsourcing, subcontracting-in and radical innovativeness: The moderating effect of manufacturing strategy. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(4), 511-535.‏
Singh, H., & Mahmood, R. (2014). Aligning Manufacturing Strategy to Export Performance of Manufacturing Small and Medium Enterprises in Malaysia.Procedia-Social and Behavioral Sciences, 130, 85-95.‏