رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان

سید محمد اعرابی؛ رحیم عابدی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 239-277

چکیده
  این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی و زیر سیستم های آن؛ شامل استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش ارائه می دهد. الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین و کنترل است. روش این تحقیق ...  بیشتر