نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس پژوهشکده سما

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه

چکیده

این تحقیق الگوی ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی و زیر سیستم های آن؛ شامل استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی تامین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در گردش ارائه می دهد. الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین و کنترل است.
روش این تحقیق بر مبنای نتیجه از نوع توسعه ای و بر مبنای هدف از نوع توصیفی – تبیینی و بر مبنای نوع داده های مورد استفاده نیز از نوع کیفی و کمی می باشد. از استراتژی تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تعداد 273 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که قبل از سال 1385 به عضویت بورس در آمده اند و طی سال 1387 سهام آنها در بورس مورد معامله قرار گرفته اند. از کل جامعه آماری، تعداد 67 مورد با طرح تحقیق همکاری نموده اند. ابزارهای گردآوری داده ها سه روش پرسشنامه، مطاحبه و تحلیل صورت های مالی است. از روش های آمار توصیفی جهت تلخیص داده ها، از روش های آمار تحلیلی پارامتریک و ناپارامتریک نیز جهت تحلیل نتایج استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد هماهنگی بیرونی میان استراتژی سیستم مالی و استراتژی کسب و کار، هماهنگی درونی میان استراتژی سیستم مالی و زیر سیستم ها یا کارکردهای آن، هماهنگی درونی (افقی) میان زیرسیستم ها یا کارکردهای سیستم مالی، هماهنگی بیرونی (عمودی) زیر سیستم ها میان زیر سیستم های استراتژی مالی با استراتژی کسب و کار و اثر تعاملی آنها بر عملکرد (ROA) اثر می گذارند و شرکت هایی که هماهنگی بالایی دارند نسبت به شرکت هایی که هماهنگی متوسط و یا کمی دارند، عملکرد بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between business and financial strategies alignment and organizational performance

نویسندگان [English]

  • Seved Mohammad A'arabi 1
  • Rahim Abedi 2

چکیده [English]

This paper aims at studying the strategic alignment among business strategy, financial strategy, investment strategy, financing strategy, dividend strategy, and working capital strategy based on a comprehensive model (based on strategic reference points - SRP's). The comprehensive model is based on process view in strategic management were implementation is a function of formulation (focus internal or external - SRP1) and control (low or high - SRP2). In this paper at first we identify typologies of business, financial and subsystem strategies based on SRP's, and then study the relationship among these strategies. Survey research strategy used in this study. 273 Tehran Exchange Production Companies were selected for statistical population and 67 Companies included in statistical population have collaborated in this research. Types of business, financial and subsystem strategies calculated for 67 Companies in 2008. Measurement tools were questionnaire, interviewing and financial statements analyses. Descriptive statistical methods are used for data gathering. Analytical statistical methods, parametric and nonparametric were used for data analyses. The results show that, external (vertical) alignment between financial strategy and business strategy, internal (vertical) alignment between financial and subsystem or functional strategies, internal (horizontal) alignment between financial subsystem strategies and external (vertical) alignment between financial subsystem strategies and business strategy and interaction among these strategies affect the performance (ROA). The results reveal that, those companies with higher rate of alignment enjoy better performance (ROA) than those with average or lower alignment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Strategy
  • financial Strategy
  • Investment Strategy
  • Working capital strategy
  • Alignment