تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید

عماد روغنیان؛ فاطمه مجیبیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 35-54

چکیده
  در این مقاله یک روش تاپسیس جدید مبتنی بر اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای برایتصمیم گیری گروهی معرفی می گردد که در آن، ارزش گذاری گزینه ها نسبت بهشاخص ها و ارزش های وزنی شاخص ها با استفاده از اعداد فازی شهودی ذوزنقه ایتعیین می گردد و اوزان نظرات تصمیم گیرندگان نیز نامعلوم هستند. در روشپیشنهادی، برای تعیین ارزش های وزنی شاخص ها و نظرات تصمیم ...  بیشتر