چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی

لعیا الفت؛ مسعود براتی؛ محمد رضا ولدی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 27-50

چکیده
  تصمیم گیری در مورد برون سپاری بخشی از زنجیره ارزش سازمان، یکی ازمهمترین تصمیماتی است که شرکت های کنونی با آن مواجهند. تحقیقات نشانمی دهد که این تصمیم به ندرت در یک چشم انداز کاملاً راهبردی اتفاق می افتد وبیشتر شرکت ها صرفاً در جستجوی کاهش هزینه های کوتاه مدت هستند. با اینوجود، مطالعات اندکی بویژه در داخل کشور در خصوص چگونگی اخذ صحیحتصمیم ...  بیشتر