ارائه مدل ریاضی و حد پایین برای مساله زمانبندی گردش شغلی ارگونومیکی

جواد بهنامیان؛ زینب اخوان

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 105-124

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9108

چکیده
  کار در کارگاههای صنعتی و انجام فعالیتهای سنگین بر سلامت کارگران تاثیر داشته و به لحاظ آسیبهایشغلی مخاطرات فراوانی را برای آنان به همراه دارد. از آنجایی که در واحدهای صنعتی کارهای متفاوتی بهلحاظ بار ارگونومیکی و نیز سختی کار وجود دارد، می توان با ایجاد یک برنامه چرخش کار، آسیبهایشغلی را کاهش داد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تبدیل، ...  بیشتر