ارائه مدل ریاضی و حد پایین برای مساله زمانبندی گردش شغلی ارگونومیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان؛ (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

کار در کارگاههای صنعتی و انجام فعالیتهای سنگین بر سلامت کارگران تاثیر داشته و به لحاظ آسیبهای
شغلی مخاطرات فراوانی را برای آنان به همراه دارد. از آنجایی که در واحدهای صنعتی کارهای متفاوتی به
لحاظ بار ارگونومیکی و نیز سختی کار وجود دارد، می توان با ایجاد یک برنامه چرخش کار، آسیبهای
شغلی را کاهش داد. در این مقاله با استفاده از رویکرد تبدیل، مساله زمانبندی گردش کار ارگونومیکی به
مساله ماشینهای موازی تبدیل شده تا از روشهای حل دقیق آن )مانند روش شاخه و کران( استفاده شود. با
توجه به تبدیل انجام شده، استفاده از حد پایینهای ارائه شده برای مساله زمانبندی ماشینهای موازی برای
روش حل شاخه و کران مورد استفاده قرار گرفت. هدف اصلی تهیه جدول زمانی مطلوب برای گردش شغلی
کارکنان با رویکرد مهندسی عوامل انسانی به منظور کمینه کردن بیشینه بار ارگونومیکی موجود روی کارکنان
می باشد . در اینجا با توجه به تبدیل انجام شده، حد پایینی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Mathematical Model and Lower Bound for Ergonomic Job Rotation Scheduling Problem

نویسندگان [English]

  • Javad Behnamian 1
  • Zeinab Akhavan 2
چکیده [English]

Work in industrial workshops and heavy activities has effects on the health of workers and in terms of occupational hazards associated with many risks for them. Since in the industrial units there are different works in terms of ergonomic load and hardship of work, the occupational hazards can be reduced by job rotation scheduling. In this paper, using reduction approach, the ergonomic job rotation scheduling problem (EJRP) is reduced to parallel machine scheduling problem so that its exact methods (such as branch and bound method) are used to solve the EJRP. Furthermore, according to the proposed reduction, the lower bounds for parallel machine scheduling problem also applied for branch and bound solving method. The main aim of this research is providing an optimal scheduling for job rotation by applying human factors engineering approach in order to minimize the maximum workload on the staffs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job rotation
  • Ergonomic job rotation scheduling
  • Lower bound
  • Parallel machine scheduling
عیوق، اشکان، زندیه، مصطفی و متقی، هایده ، ارائه مدل زمانبندی گردش شغلی با ملاحظه هزینه خستگی ناشی از شباهت کارها و توسعه الگوریتم های ژنتیک و رقابت استعماری برای حل آن، مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم، شماره 16 ، 1386.
خیرخواه، امیرسامان،دلجو، ولی اله،توسعه یک مدل بهینه­سازی چندهدفه چرخش کار به منظور حداقل سازی آسیب‌های شغلی در واحدهای صنعتی، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد 20، 1388.
Akbari M., Zandieh M., Dorri B.,Scheduling part-time and mixed-skilled workers to maximize employee satisfaction, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 11, 2013.
Azizi N., Zolfaghari S., Liang M., Modeling job rotation in manufacturing systems: The study of employee’s boredom and skill variations, Int. J. Production Economics, Vol. 123, 2010.
Bhadury J., Radovilsky Z., Job rotation using the multi-period assignment model, International Journal of Production Research,Vol.44, No. 20, 2006.
Boenzi F., Digiesi S., Mossa G., Mummolo G., Romano V.A., Modelling workforce aging in job rotation problems, IFAC-PapersOnLine, Vol. 48 , 2015.
Brusco M.J., Johns T.R., Reed J.H., Cross-utilization of a two-skilled workforce, Int .J. Oper. & Prod. Manag.,Vol. 18, No. 6, 1998.
Campbell G.M., Cross-utilization of workers whose capabilities differ, Management Science, Vol. 45, No. 5, 1999.
Carnahan B.J., Norman B.A., Redfern M.S., Incorporating physical demand criteria into assembly line balancing, iie Transactions, Vol. 33, No. 10, 2001.
Corominas A., Pastor R., Rodriguez E., Rotational allocation of tasks to multifunctional workers in a service industry, International Journal of Production Economics, Vol. 103, No.1, 2006.
Diego-Mas J.A., Asensio-Cuesta S., Sanchez-Romero M.A., Artacho-Ramirez M.A., A multi-criteria genetic algorithm for the generation of job rotation schedules, International Journal of Industrial Ergonomics, Vol. 39, No. 1, 2009.
Dorri B., Akbari, M., Zandieh, M., Bi-objective shift and job rotation scheduling for multi-skilled workforces with human factor engineering approach, Management Researches in Iran, Vol.17, No.3, 2013.
Easton F.F., Rossin D.F., Sufficient working subsets for the tour scheduling problem, Management Science, Vol. 37, No. 11, 1991.
Jafarnajad A., Esmaelian M., Preventive maintenance scheduling with multi skilled workforce, Management in Iran, Scientific Research Quarterly, Vol. 15, No. 2, 2011 [In Persian].
Li C., Robinson E.P., Mabert V.A., An evaluation of tour scheduling heuristics with differences in employee productivity and cost, Decision Sciences, Vol. 22, No. 4, 1991.
Mc Donald T., Ellis K.P., Van Aken E.M., Koelling C.P., Development and application of a worker assignment model to evaluate a lean manufacturing cell, International Journal of Production Research, Vol. 47, No. 9, 2009.
Molleman E., Slomp J., Functional flexibility and team performance, International Journal of Production Research, Vol. 37, No. 8, 1999.
Moreira M.C.O., Costa A.M., Hybrid heuristics for planning job rotation schedules in assembly lines with heterogeneous workers, International Journal of Production Economics,Vo. 141, 2013.
Mossa G., Boenzi F., Digiesi S., Mummolo G., Romano V.A., Productivity and ergonomic risk in human based production systems: A job-rotation scheduling model, International Journal of Production Economics, Vol. 171, 2016.
Otto A., Scholl, A., Reducing ergonomic risks by job rotation scheduling, OR Spectrum DOI 10.1007/s00291-012-0291-6, 2012.
Padula R. S., Caires Comper M. L., Sparer E.H., Dennerlein J.T., Job rotation designed to prevent musculoskeletal disorders and control risk in manufacturing industries: A systematic review, Applied Ergonomics, Vol. 58, 2017.
Tavakkoli-Moghaddam R., Rabbani M.,Taghavi S.M., Solving manpower scheduling problems by simulated annealing, Proceeding of the 33rd Int. Conf. on Computers and Industrial Engineering, Jeju Island, Korea, March 25- 27, 2004.
Tavakoli-Moghaddam R., Islami S., A new mathematical model for staffing and scheduling problems using genetic algorithms, Sharif Journal of Industrial Engineering & Management, Vol. 22. No. 36, 2007 [In Persian].
Techawi boonwong A., Yenradee P., Das S.K., A master scheduling model with skilled and unskilled temporary workers, International Journal of Production Economics, Vol. 103, No. 2, 2006.
Tharmmaphornphilas W., Norman B.A., A quantitative method for determining proper job rotation intervals, Annals of Operations Research, Vol. 128, No. 1-4), 2004.
Thompson G.M., Goodale J.C., Variable employee productivity in workforce scheduling, European Journal of Operational Research, Vol. 170, No. 2, 2006.
Warner R.C., Needy K.L., Bidanda B., Worker assignment in implementing manufacturing cells, in Proceeding soft the Sixth Industrial Engineering Research Conference. Miami Beach, FL, 1997.
Yoon S-Y., Ko J., Jung M-C., A model for developing job rotation schedules that eliminate sequential high workloads and minimize between-worker variability in cumulative daily workloads: Application to automotive assembly lines, Applied Ergonomics, Vol. 55, 2016.