موقعیت رقابتی زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن

غلامرضا جمالی؛ الهام کریمی اصل

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9106

چکیده
  مدیریت زنجیره تأمین در صنعت سیمان بهعنوان عاملی کلیدی برای دستیابی به اهدافی مانند ایجاد مزیتهایرقابتی، بهبود کیفیت محصول و افزایش سودآوری قلمداد میگردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین موقعیترقابتی زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن )نقاط: -- قوت، ضعف، فرصت و تهدید( انجام گرفت. روش پژوهش پیمایشی ...  بیشتر