موقعیت رقابتی زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر(نویسنده مسئول)

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

مدیریت زنجیره تأمین در صنعت سیمان بهعنوان عاملی کلیدی برای دستیابی به اهدافی مانند ایجاد مزیتهای
رقابتی، بهبود کیفیت محصول و افزایش سودآوری قلمداد میگردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین موقعیت
رقابتی زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان و تحلیل اهمیت عملکرد الزامات راهبردی مرتبط با آن )نقاط: -
- قوت، ضعف، فرصت و تهدید( انجام گرفت. روش پژوهش پیمایشی توصیفی بوده و نمونه آماری شامل 11
شرکت فعال در این صنعت میباشد. ابتدا با توجه به پیشینه پژوهش و فن دلفی الزامات راهبردی زنجیره تأمین
لارج در صنعت سیمان شناسایی گردیدند. سپس، اهمیت هرکدام از الزامات راهبردی، با استفاده از تکنیک
سوارا تعیین گردید. در مرحله بعد، نتایج ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی نشان داد جهت
دستیابی به موقعیت رقابتی مناسب زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان میبایستی راهبرد تهاجمی اتخاذ گردد.
در مرحله نهایی، مدل تحلیل اهمیت عملکرد نشان داد که بهجز فرصتهای صادراتی در منطقه و فرهنگ –
همکاری در زنجیره تأمین که در ناحیه اول قرار داشتهاند، سایر الزامات راهبردی مرتبط با راهبرد تهاجمی در
زنجیره تأمین لارج در صنعت سیمان در ناحیه دوم یعنی تداوم وضعیت موجود قرار داردند. در پایان
پیشنهادهایی برای تداوم و بهبود عملکرد زنجیره تأمین لارج در این صنعت ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive positioning for LARG Supply Chain in Cement Industry and its Strategic Requirements Importance-Performance Analysis

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamali 1
  • Elham Karimi Asl 2
چکیده [English]

Supply Chain Management (SCM) is considered as a key factor to achieve goals such as creating competitive advantage, product quality improvement and increasing profitability in the cement industry. The main purpose of this research is to determine competitive positioning for LARG supply chain in the iranian cement industry and to do Importance-Performance Analysis (IPA) for its related strategic requirements (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). A survey-descriptive research method was applied and an available sample includes 11 Iranian cement companies were selected. First, with reviewing related literature and using the Delphi Method (DM), the strategic requirements of LARG supply chain in the cement industry identified. In the next step, the importance of each strategic requirement determined using SWARA technique. Then the results of applying Internal/External Factors Evaluation (IFE/EFE) matrix showed that to achieve the suitable position in the LARG supply chain for the Iranian cement industry an aggressive strategy should be taken. In the final step, applying Importance-Performance Analysis (IPA) matrix showed all requirements for aggressive strategy except exporting opportunities and cooperation culture in the supply chain that were in quadrant one, evaluated in quadrant II (keep up the good work). Finally, some suggestions presented toward improving LARG supply chain performance in the Iranian cement industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWARA Technique
  • Importance-Performance Analysis
  • Aggressive Strategy
  • LARG Supply Chain Management
انصاری، ا.، صادقی مقدم، م. (1393). شناسایی، تعیین روابط و سطح بندی محرک­های مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدل­سازی تفسیری ساختاری. مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 35: 123-150.
آذر، ع.، خسروانی، ف.، جلالی، ر. (1392). تحقیق در عملیات نرم، تهران. مدیریت صنعتی.
آقایی، ا.، صالحی صدقیانی، ج.،  قربانی زاده، و.، میکائیلی، ف. (1394). طراحی الگوی زنجیره تأمین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری. مطالعات مدیریت صنعتی، سال سیزدهم، شماره 36 : 95-113.
تیزرو، ع.، آذر، ع.، احمدی، ر.، رفیعی، م. (1390). ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی. مدیریت صنعتی دوره 3، شماره 7 : 17-36.
جمالی، غ. (1393). پیش بینی سهم بازار و احتمال ابقا و جابه جایی مشتریان بانک­های شهر بوشهر: مقایسه­ی تحلیلی نتایج روش زنجیره­ی مارکف و SWARA. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال یازدهم، شماره چهارم (پیاپی43)، 2251-7286 : 75-87.
جمالی، غ.، قاسمیه، ر.، کریمی­اصل، ا. (1394). یکپارچه­سازی استراتژی­های مدیریت زنجیره تأمین لارج (مورد مطالعه؛ صنعت سیمان). اولین همایش مدیریت، اقتصاد، توسعه. 1-13.
رضائی کلیدبری، ح.، گودرزوند چگینی، م.، سیده علوی فومنی، ف. (1393). تأثیرمدیریتزنجیرةتأمینبربهبودعملکردصنایعتولیدقطعات خودروییازطریقمزیترقابتی. مدیریت بازرگانی، دوره 6،  شماره1:  68-88.
علی نژاد، ع.، شهریاری، ز.، سیدرحمتی، ح.، سیمیاری، ک. (1393). مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی. مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوازدهم، شماره 35: 151-178.
الفت، ل.، براتی، م. (1391). تحلیلاهمیت_عملکردشاخص­هایمدیریتروابطزنجیره تأمیندر شرکت­هایکوچکومتوسطصنعتقطعه­سازیخودرو. فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره4، شماره 2، 42-21.
فریبرز، م.، فتحی واجارگاه، ک.، پرداختچی، م.، ابوالقاسمی، م. (1390). تحلیل رضایتمندی فراگیران از دوره های آموزش ضمن خدمت بر مبنای مدل تحلیل اهمیت - عملکرد. دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی، 53-32.
فکورثقیه، ا.، الفت، ل.، فیضی، ک.، امیری، م. (1391). مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای رقابت­پذیری در شرکت­های خودروسازی ایران. مدیریت تولید و عملیات، دوره (5)، پیاپی (8)، شماره (1): 143-164.
قاسمیه، ر.، جمالی، غ.،کریمی­اصل، ا. (1394). تحلیل ابعاد رویکرد مدیریت زنجیرة تأمین لارج در صنعت سیمان از طریق تلفیق تکنیک­های تصمیم­گیری چند معیاره. فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، 7(4)، 813-836.
قاضی زاده، م.، صفری، س.، نوروززاده، ف.، حیدری، ق. (1394). یکپارچه­سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تأمین در قالب زنجیره تأمین لارج با استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه در شرکت سایپا. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال هفتم، شماره چهاردهم، نیمه­ی دوم، 134-114.
Agarwal, A., Shankar, R., & Tiwari, M. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP-based approach. European Journal of Operational Research, 173 (1): 211-225.
Alimardani, M., Hashemkhani Zolfani , S., & Aghdaie , M. (2013). A Novel Hybrid SWARA and VIKOR Methodology for Supplier Selection in an Agile Environment. print/ISSN 2029- 4921,(19): 533–548.
Anand, G., & Kodali, R. (2008). A conceptual framework for lean supply chain and its implementation. International Journal of Value Chain Management, 2 (3): 313-357.
Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016). LARG index: a benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain. Benchmarking: An International Journal, 23(6), 1472-1499.
Azevedo, S., Govindan, K., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2011). Ecosilient Index to assess the greenness and resilience of the upstream automotive supply chain. International Symposium on the Analytic Hierarchy Process: 1-6.
Bortolotti, T., Boscari, S., & Danese, P. (2015). Successful lean implementation: Organizational culture and soft lean practices. International Journal of Production Economics, 160: 182-201.
Cabral, I., António, G., & Rogerio, P. L. (2011). Modelling Lean, Agile, Resilient, and Green Supply Chain Management. Conf. on Information Technology Interfaces: 365-369.
Cabral, I., Espadinha-Cruz, P., Grilo, A., Puga-Leal, R., & Cruz-Machado, V. (2011). Decision-making models for interoperable lean, agile, resilient and green supply chains. Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process: 1-6.
Carvalho, H., & Cruz-Machado, V .(2011). Integrating Lean, Agile, Resilience and Green Paradigms in Supply Chain Management (LARG_SCM). Supply Chain Management: 28-47.
Carvalho, H., Duarte, S., & Cruz Machado, V. (2011). Lean, agile, resilient and green: divergences and synergies. Emerald Group Publishing Limited, 2(2): 151-179.
Christopher , M., & Peck, H. (2004). Building the resilient supply chain. International Journal of Logistics, 15 (2): 1-13.
Cruz Machado , V., & Duarte , S. (2010). Tradeoffs among Paradigms in Supply Chain Management. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dhaka, Bangladesh: 9-10.
Dües, C., Tan, K., & Lim, M. (2011). Green as the New Lean: How to Use Lean Practices as a Catalyst to Greening Your Supply Chain. Journal of Cleaner Production: 1-18.
Espadinha-Cruz, P., Grilo, A., Puga-Leal, R., & Cruz-Machado, V. (2011). A Model for Evaluating Lean, Agile, Resilient and Green Practices Interoperability in Supply Chains. Proceedings of the 2011 IEEE IEEM (978-1-4577-0739-1/11/$26.00 ©2011 IEEE). 1209-1231.
Ghotbabadi, A. R., Gandaee, S., & Gandaee, M. T. (2016). Making LARG Supply Chain Management Smart and Identification of its Conditions with Management Tools of SWOT, BI, and RFID Technology. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(9),321-333.
González, P., Sarkis, J., & Adenso-Díaz, B. (2008). Environmental management system certification and its influence on corporate practices: Evidence from the automotive industry. International Journal of Operations & Production Management, 28 (11): 1021-1041.
 Gurumurthy, A., & Kodali, R. (2009). Application of benchmarking for assessing the lean manufacturing implementation. Benchmarking: An International Journal, 16 (2): 274-308.
Hashemkhani Zolfani, S., & Saparauskas, J. (2013). New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system. Engineering Economics, 24 (5): 408-414.
Holt, D., & Ghobadian, A. (2009). An empirical study of green supply chain management practices amongst UK manufacturers. Journal of Manufacturing Technology Management, 20 (7(: 933-956.
Iakovou, E., Vlachos, D., & Xanthopoulos, A. (2007). An analytical methodological framework for the optimal design of resilient supply chains. International Journal of Logistics Economics and Globalisation, 1 (1): 1-20.
Jamali, G., Karimi Asl, E., Zolfani, S. H., & Šaparauskas, J. (2017). Analysing LARG supply chain management management competitive strategies in Iranian cement industries. Ekonomika a Management, XX(3),70-83.
Kangas, J.; Kurttila, M.; Kajanus, M.; Kangas, A., 2003. Evaluating the management strategies of a forestland estate-the S-O-S approach. Journal of Environmental Management, 69 (4): 349-358.
Rachid, B., Roland, D., Sebastien, D., & Ivana, R. (2017). Risk Management Approach for Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(4), 742-750.
Rao, P., & Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?. International Journal of Operations and Production Management, 9 (25): 898-916.
Stanujkic, D., Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., (2015). Framework for the Selection of a Packaging Design Based on the SWARA Method. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26 (2): 181-187.
Vafaeipour M., Hashemkhani Zolfani S., Morshed Varzandeh M. H., Derakhti A., Keshavarz Eshkalag M.  (2014). Assessment of regions priority for implementation of solar projects in Iran: New application of a hybrid multi-criteria decision making approach. Energy Conversion and Management, (86): 653–663.
Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2008). Green supply chain management implications for closing the loop. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 44 (1): 1-18.