کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

علی اکبر اکبری؛ امیر صالحی پور

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 144-166

چکیده
  سیستم مدیریت ارزش کسب شده با ارائه شاخص های عملکردی امکان اندازه گیری دقیق میزانپیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای پیاده سازی اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. اینسیستم ارزشمند در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه ها، مدیران پروژه را قادر می سازد ضمن تشخیصمیزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه در مقابل برنامه، بتوانند هزینه نهایی ...  بیشتر