کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

سیستم مدیریت ارزش کسب شده با ارائه شاخص های عملکردی امکان اندازه گیری دقیق میزان
پیشرفت پروژه و اتخاذ تصمیمات به موقع برای پیاده سازی اقدامات اصلاحی را فراهم می آورد. این
سیستم ارزشمند در تحلیل و کنترل عملکرد پروژه ها، مدیران پروژه را قادر می سازد ضمن تشخیص
میزان مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه در مقابل برنامه، بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را
نیز پیش بینی کنند. در این مقاله با هدف ارتقای عملکرد سیستم مدیریت ارزش کسب شده، از تلفیق
نمودارهای کنترل کیفیت آماری با سیستم مدیریت ارزش کسب شده در قالب رویکردی یکپارچه
بهره گیری شده است. رویکرد توسعه داده شده به منظور کنترل و پایش آماری عملکرد زمانی و
هزینه ای فعالیت های یک پروژه عمرانی به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده و مقایسه آن ها با
رویکرد های رایج، نشان از برتری رویکرد پیشنهادی دا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Control of Time and Cost Performance Indices in Construction Projects: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Akbar 1
  • Amir Salehipour 2
چکیده [English]

The earned value management is a powerful and important technique
in analyzing and controlling the project performance. While it allows
exact measurement of project progress, it lets corrective actions in a
timely manner. In fact, the earned value allows project managers to
find out any project time and cost deviations by calculating the
performance indices. In this paper, to improve the applicability of the
traditional earned value technique, we develop an integrated approach
by combining statistical quality control charts with traditional earned
value technique, to monitor and control project time and cost
performances. The results applied to a real construction project
compete favorly against traditional approaches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earned value technique
  • Statistical quality control charts
  • Earned value indices
  • Project time and cost control
1. مسلمی نائینی، لیلا، رویکردی مبتنی بر تئوری فازی برای ارزش کسب شده، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، 1001
2. نورالسناء، رسول، مقدمه ای بر کنترل آماری فرآیند، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،
) چاپ هشتم، ) 1002
3. Adamo, J. M. (1980), “Fuzzy Decision Trees”, Fuzzy Sets and Systems,
4: 207-219.
4. AlTabtabai, H., Kartam, N., Flood, I., and Alex, A. P., (1997),
Construction Project Control using Artificial Neural Networks,
Artificial Intelligence fro Engineering Design and Manufacturing,
11(1): 45-57.
5. Anbari, F. (2003), “Earned Value Method and Extensions”, International
Journal of Project Management, 34(4): 12-23.
6. Barraza, G. A., Bueno, R. A. (2008), Probabilistic Control of Project
Performance using Control Limit Curves, Journal of Construction
Engineering and Management-ASCE, 133(12): 957-965.
7. Bortolan, G., and Degani, R. (1985), “A Review of Some Methods for
Ranking Fuzzy Subsets”, Fuzzy Sets and Systems, 15: 1-19.
8. Burke, R. (2003), “Project Management Planning and Control
Techniques”, 4th Ed.
9. Cheng, C. B. (2005), “Fuzzy Process Control: Construction of Control
Charts with Fuzzy Number”, Fuzzy Sets and System, 154: 287-303.
10. Cheung, S. O., Suen, H. C. H., and Cheung, K. K. W., (2004), PPMS: a
Web-based construction project performance monitoring system,
Automation in Construction, 13(3): 361-376.
11. Christensen, D. S., Conley, R. J., Kankey, R. D. (2003), “Some Empirical
Evidence on the Non-normality of Cost Variance on Defense
Contracts”, Journal of Cost Analysis & Management, Winter: 3-16.
12. Fair, Douglas C., “Statistical Process Control Approaches: Basic
Theory and Use of Control Charts"
13. Fleming Q. W., and Koppelman, J. M. (2000), “Earned Value Project
Management” 2nd Ed., Project Management Institute.
14. Gulbay, M., and Kahraman, C. (2006), “Development of Fuzzy Process
Control Charts and Fuzzy Unnatural Pattern Snalysis”, Computational
Statistics & Data Analysis (In Press).
15. Handbook for basic Process Improvement, (1996), Navy Total Quality
Leadership Office.
16. Henderson, K. (2004 ), “Further Developments in Earned Schedule”,
The Measurable News, Spring: 15-16.
کنترل آماری شاخص های عملکرد زمان و... 010
17. Jacob, D. (2003), “Forecasting Project Schedule Completion with
Earned Value Metrics”, The Measurable News, March: 7-9.
18. Lauras, M., Marques, G., Gourc, D. (2010), Towards a Multidimensional
Project Performance Measurement System, Decision
Support Systems, 48(2): 342-353.
19. Leu, S. S., and Lin, Y. C., (2008), Project performance evaluation based
on statistical process control techniques, Journal of Construction
Engineering and Management-ASCE, 134(10): 813-819.
20. Lipke, W. (1999), “Applying Management Reserve to Software Project
Management”, Journal of Defense Software Engineering, March: 17-21.
(Reprinted in Projects and Profits, March 2002: 19-26)
21. Lipke, W. (2002), “A Study of the Normality of Earned Value
Indicators”, The Measurable News, December: 1-16.
22. Lipke, W. (2003), “Schedule is Different”, The Measurable News, March.
23. Lipke, W. (2003), “Achieving Normality for Cost”, The Measurable
News.
24. Lipke, W. (2004), “The Probability of Success”, The Journal of Quality
Assurance Institute, January: 14-21.
25. Lipke, W., and Vaughn, J., (2000), “Statistical Process Control Meets
Earned Value”, The Journal of Defense Software Engineering, Jun: 16-
20.
26. Long-Hui, C., (2005), “A Demerit Control Chart with Linguistic
Weights”, Journal of Intelligent Manufacturing, 16: 349-356.
27. Mabuchi,S. (1988), “An Approach to the Comparison of Fuzzy Subsets
-cut Dependent Index”, IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybernetics, 18: 264-272.
28. McKim, R., Hegazy, T., and Attalla, M., (2000), Project Performance
Control in Reconstruction Projects, Journal of Construction Engineering
and Management-ASCE, 126(2): 137-141.
29. Navon, R., (2005), Automated Project Performance Control of
Construction Projects, Automation in Construction, 14(4): 467-476.
30. Project Management Institute, (2005), “Practice Standard for Earned
Value Management”.
31. Rashmi Rohan Shenoy, (2008), “Misuse and Performance of Individuals
Charts in Statistical Process Control for Single Parameter
Distributions of Unknown Stability”, Northeastern University, MSc
Thesis, Department of Mechanical and Industrial Engineering.
32. Steyn, H., (2008), A Framework for Managing Quality on System
Development Projects, Portland International Conference on
Management of Engineering and Technology, Vols 1-5: 1295-1302.
33. Wang, J. H., and Raz, T. (1990), “On the Construction of Control
Charts using Linguistic Variables" International Journal of Production
Research, 28: 477-487.