توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

علیرضا علی نژاد؛ سامرند سالاری؛ آزاده سیف

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 123-146

چکیده
  در این تحقیق به بررسی و مطالعه مسئله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه تحت شرایط عدمقطعیت در حالت استوارپرداخته خواهد شد. بدین منظور مدلی توسعه داده خواهد شد به نحوی کهعدم قطعیت ٬ پارامترهایی نظیر تقاضا و هزینه های مختلف مسئله را در نظر گیرد. مکان یابی تسهیلاتطراحی شبکه برخلاف مدل های کلاسیک مکان یابی تسهیلات ٬ که ساختار شبکه را از قبل ...  بیشتر