نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ محسن مومنه

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8119

چکیده
  طی سالهای اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیره های تأمین، سازمان ها دریافته اند کهبرای رشد و بقا در محیط پرتلاطم امروزی باید تمام تلاششان را در خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار به کارگیرند. از طرفی فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمانها را در توجه به مولفه های توسعه پایدار همچونمباحث اجتماعی و زیست محیطی مجاب نموده ...  بیشتر

ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی

محمد حسین کریمی گوارشکی؛ نیما اسفندیاری؛ محمود مرادی

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 145-170

چکیده
  بسیاری از شرکتها به منظور کاهش هزینه ها، بهبود خدمات مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی در حالپیگیری تولید چابک هستند. در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاه-های رقابتی مطرح است. در این پژوهش بعد از مطالعه مبانی نظری و پیشینه مبحث چابکی، ویژگیها،معیارها و توانمندسازهای آن شناسایی شدهاند و چارچوبی برای اولویتبندی ...  بیشتر