نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان)

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه گیلان

چکیده

طی سالهای اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیره های تأمین، سازمان ها دریافته اند که
برای رشد و بقا در محیط پرتلاطم امروزی باید تمام تلاششان را در خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار به کار
گیرند. از طرفی فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمانها را در توجه به مولفه های توسعه پایدار همچون
مباحث اجتماعی و زیست محیطی مجاب نموده و موجب پدیدآمدن مفهومی به عنوان مدیریت زنجیره تأمین
پایدار گردیده است. تحقیق حاضر از طرفی به تاثیرات عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار و روابط بین
فعالیتهای درونی و بیرونی آن میپردازد و در نهایت به این میپردازد که چگونه انتخاب و به کارگیری
فعالیت های مدیریت زنجیره تأمین پایدار میتواند سازمان را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار یاری رساند. این
مطالعه در صنایع موجود در کرمانشاه با نمونه ای شامل 41 واحدتولیدی، و روش حداقل مربعات جزئی انجام
گرفته است. نتایج نشان میدهد عوامل فشار مشتری و نوآوربودن شرکت بر فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین
پایدار موثر است و همچنین تاثیر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار در خلق مزیت رقابتی پایدار برای
سازمان را تایید مینماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Customer Pressure and innovativeness on Sustainable Supply Chain Management and Sustainable Competitive Advantage

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ebrahimpour Azbari 1
  • Mahmoud Moradi 2
  • Mohsen Momeneh 3

چکیده [English]

In recent years, due to changes in global markets and competition among supply chains, organizations found out that to grow and survive in today’s turbulent environment they should use of all their efforts to create and maintain sustainable competitive advantage. On the other hand, the pressure of customers and stakeholder demands have convinced the organizations to consider sustainable components such as social and environmental issues and led to the emergence the concept of sustainable supply chain management. This paper addresses the effective factors on sustainable supply chain management and the relationships between its internal and external activities, and ultimately addresses how the selection and use of sustainable supply chain management activities can help the organization to create sustainable competitive advantage. This study is done on the existing industries of Kermanshah using the partial least squares (PLS) with a sample of 72 firms. The results show that the pressure of customers and innovativeness are effective for the sustainable supply chain management activities, moreover confirmed the impacts of the SSCM activities on the creation of sustainable competitive advantage

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Competitive Advantage
  • Sustainable Supply Chain Management
  • Customer Pressure
  • innovativeness
چهارسوقی سیدکمال و اشرفی مهدی،(1390)، معیارهای انتخاب تأمین‎کننده پایدار، دومین کنفرانس بینالمللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، آذر 1390، تهران.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش، (1392)، مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
غضنفری،مهدی؛ فتح اله، افشین،(1389)، چاپ دوم، نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
غضنفری،مهدی؛ ریاضی،افشین؛ کاظمی،مسعود؛ (1380)، مدیریت زنجیره عرضه، مجله علمی- آموزشی تدبیر شماره 11۷آبان 1380.
صفایی قادیکلائی، عبدالحمید، غلامرضاتباردیوکًلائی، زهرا، (1392)، معیارهای ارزیابی زیست محیطی زنجیره تأمین در محیط توسعه پایدار، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، تهران.
Ahi, P. Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Cleaner Production, Vol.52, pp. 1-504.
Ahi, P.  Mohamad Y. Jaber, Searcy, C (2016). A comprehensive multidimensional framework for assessing the performance of sustainable supply chains, Applied Mathematical Modelling, Volume 40, Issues 23–24., pp. 10153-10166
Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. J. Manage. Vol.17. pp. 99.
Clemens, B.,Douglas,T.J., (2006) Does coercion drive firms to adopt‘ voluntary green initiatives? Relationships among coercion, superior firm resources, and voluntary green initiatives. J. Business Research, Vol. 59, pp.483–491.
Coyne, Kevin P. (1986) Sustainable Competitive Advantage: What it Is, What It isn’t‚ Business Horizons, Vol29, pp.54-61.
Deephouse, D.L.,Heugens,P.P.,(2009).Linking social issues to organizational impact: the role of infomediaries and the infomediary process. J.Business Ethics (86), 541–553.

Deniz Dilara Dereli, (2015), Innovation Management in Global Competition and Competitive Advantage, Social and Behavioral Sciences Vol. 195, pp. 1365 – 1370.

Fahy, J. (2002), A resource-based analysis of sustainable competitive advantage in a global environment, International Business Review, Vol. 11, pp. 57–78
Fornell, C  L , & David F.  (1981), Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research Vol. 18, pp. 39-50.
Gavronski, I.,Klassen,R.D.,Vachon,S.,Nascimento,L.F.M.,(2011).Aresource-based view of green supply management. Transp. Res.:PartE:Logist.Transp.Rev.(47), 872–885.
Gibson, B.J.,Mentzer,J.T. ,Cook,R.L. ,2005. Supply chain management: the pursuit of a consensus definition. J.Bus.Logist. (26),17–25.
Gualandris,J., Kalchschmidt, (2014)  Customer pressure and innovativeness: Their role in sustainable supply chain management, Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 20(2), pp.92-103.
González‐Benito, J.,González‐Benito, Ó., (2006).A review of determinant factors of environmental proactivity., Business Strategy Environment. Vol. 15, pp.87–102.
Jones C. (1998), Moving beyond ERP: making the missing link. Logistics Focus, Vol 6(7), pp. 2-7
.Klassen, R.D.,Vachon,S.,(2003).Collaboration and evaluation in the supply chain: the impact on plant‐level environmental investment. Production & Operations Management. Vol. 12, pp. 336–352.
Klassen, R.D.,Vereecke,A.,(2012).Social is use in supply chains: capabilities link responsibility, risk(opportunity), and performance. Int. J. Production Economics, Vol. 140, pp. 103–115.
Lado, A. & Michael, A .& Zhang , J.(1998), Expert systems, knowledge Development and Utilization, and sustained competitiveAdantage: A Resource- Based model, Journal of Management, vol .(24), p. 416
Nidumolu, R.,Prahalad,C.K., Rangaswami, M., (2009).Why sustainability is now the key driver  of innovation. Harvard Business Review, Vol. 87, pp.56–64.
Li,N. Toppinen,A. Corporate responsibility and sustainable competitive advantage in forest-based industry: Complementary or conflicting goals?, Forest Policy and Economics, Vol. 13, pp. 113–123.
Li,S, Ragu-Nathan,B, Ragu-Nathan,T.S, Subba Rao,S, (2006), The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance, Omega, Vol 34, pp.107 – 124.
Nunnally, Jum. (1978). "Psychometric methods." (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Pagell,M.,Wu,Z.,(2009). Building a more complete theory of sustainable supply chain management using case studies of 10 exemplars. J. Supply Chain Manage. Vol. 45, pp.37–56.
Porter, M.E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superiorperformance. New York: The Free Press.
Porter, M.E.,VanderLinde,C.,(1995).Green and competitive: ending the stalemate. Harvard Business .Review. Vol. 73, pp.120–134.
Prahald , C.K. & Hamel G.(1999), The core competence of the corporation, Harvard Business Review, Vol. 68, pp. 79-91.
Robert B Handfield ,Keah Choon Tan, Vijay R Kannan (1998) Supply chain management: supplier performance and firm performance Journal of Supply Chain Management,  Vol. 34, p. 278.
Seuring, S. & Muller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, Vol.16 (15), pp. 1699-1710.
Sharma, S., Henriques,I.,(2005).Stakeholder influences on sustainability practices in the Canadian forest products industry, Strategic Management Journal, Vol. 26, pp. 159–180.
Suhaiza Zailani, K. Jeyaraman, G. Vengadasan, R.Premkumar , (2015) Sustainable supply chain management (SSCM) in Malaysia: A survey, International Journal of Production Economics, Vol. 140,  pp. 330-340.
Tan,K.C.,(2001) .A framework of supply chain management literature .Eur. J. Purchasing Supply Management, Vol. 7, pp.39–48.
World Commission on Environment and Development (1987), Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
Yahaya Y.Yusuf, Angappa Gunasekaran, AhmedMusa , Mohammed Dauda , Nagham M.El-Berishy , ShuangCang, (2012), A relational study of supply chain agility, competitiveness and business performance in the oil and gas industry, International Journal of Production Economics, Vol.147. pp. 531-543.
Zhu, Q., Sarkis,J.,Lai,K.,2013.Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management practices. J. Purchasing Supply management. Vol. 19, pp. 106–117.