امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری مطالعه موردی: شهرک تفریحی توریستی طارم استان زنجان

اکبر پورفرج؛ مهرداد کرمی؛ زهرا نکویی؛ زهرا طالب بیدختی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 189-214

چکیده
  نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثرنظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابعسرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی،لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، بهدرستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین ...  بیشتر