نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر
نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع
سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی،
لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به
درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین
بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم
گردد. با توجه به این امر استفاده از روش های علمی اقتصاد مهندسی و ارزیابی
اقتصادی طرح ها به منظور ارزیابی اقتصادی و مالی طرح های سرمایه گذاری بسیار
ضروری به نظر می رسد. این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی است که در
آن به منظور سرمایه گذاری در شهرک تفریحی توریستی بین المللی طارم واقع در
استان زنجان، با استفاده از معیار های مختلف ارزیابی مالی و اقتصادی و بهره گیری
مدل کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل امکان سنجی و ( Comfar از نرم افزار
گزارش گیری( به ارزیابی شاخص های اقتصادی پرداخته شده است. نتایج این تحقیق
نشان می دهد که اجرای طرح شهرک تفریحی توریستی طارم از نظر شاخص های
ارزیابی مالی و اقتصادی دارای توجیه نیست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of Tourism Investment Opportunities: The Case of Tarom as an International Recreational-Tourist Town

نویسندگان [English]

  • Akbar Pourfaraj 1
  • Mehrdad Karami 2
  • Zahra Nekooee 3
  • Zahra Taleb-beydokhty 4

چکیده [English]

The significant role of investment in the process of societies’
economic growth and development is highlighted in most theories on
economic growth and development. Taking into account the shortage
of investment sources and the necessity of optimal allocation of these
sources for promoting economic growth, it is necessary to rightly
identify the relative advantages of a country as regards the allocation
of investment sources and also direct investment sources in most
productive and efficient sectors in order to provide for efficient use of
limited sources to accelerate economic growth. Thus, it is much
necessary to use the scientific methods of economic engineering and
economic evaluation of projects to economically and financially
evaluate investment projects. This descriptive, analytic and applied
study evaluates economic indicators of investment in Tarom (located
in Zanjan Province) as an international recreational-tourist town via
different criteria of economic and financial evaluation and the use of
COMFAR (A computer software for simulating the financial and
economic situation of investment projects). The results indicated that
conducting the project of Tarom Recreational-Tourist Town has no
justification in terms of indicators of financial and economic
evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • investment opportunities
  • Economic variables
  • Tarom as a tourist town
2. دهقانی، علی اکبر. ) 2041 (، اقتصاد خرد. انتشارات ترمه. چاپ سوم. تهران
1. طبیبیان، محمد، ) 2041 (، اقتصاد کلان، اتشارات بازتاب، چاپ اول، تهران
0. تقوی مهدی،محمدی حسین، ) 2044 (، تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی
.11-20: )) 2 )پیاپی 01 ( ایران، پژوهشنامه اقتصادی بهار; 6
1. لاندبرگ، دونالد و ستاونگا. مینک، ) 2040 (، )ترجمه دکتر محمدرضا فرزین(، اقتصاد
گردشگری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،تهران
0. شرکت مهندسی ایده پردازان توسعه، تهران
9. موریس، چارلز. فیلیپس، اون، ) 2041 (، )ترجمه دکتر اکبر کمیجانی(، تحلیل اقتصادی،
انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم 2041
3. نو نژاد، م س ع ود، ) 2040 (، ارز یا بی م ا لی و ا ق تص ادی طرح ه ای س رم ا یه گ ذاری ، ف رام ت ن ، شیراز
4. والیس، کنت اف. ) 2030 (، )ترجمه دکتر احمد ابریشمی( اقتصادسنجی کاربردی، انتشارات
سمت. چاپ اول. تهران.
9. Bosworth, Barry P. (2009). Saving and Investment in a Global
Economy. Brookings Institution Press
10. Bull, Adrian. 1995. The economics of travel and tourism. 2nd
edition. Melbourne, Australia: Longman.
11. Burchell, R.W. and Listokin, D. 1978. The fiscal impact
handbook. New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy
Research.
12. Frechtling, Douglas C. 1994. Assessing the economic impacts of
travel and tourism – Introduction to travel economic impact
estimation. In. Travel, Tourism and Hospitality Research, second
edition. J.R. Brent Ritchie and Charles R. Goeldner (eds). New
York: John Wiley and Sons Inc.
13. Ontario Tourism Investment Attraction Research Study. (2009).
Queen’s Printer
14. Singer, Brian & Fedorinchik, Greg. (2009). Investment
Leadership and Portfolio Management: The Path to Successful
Stewardship for Investment Firms
15. Stynes, D.J. and Propst, D.B. 1992. A system for estimating local
economic impacts of recreation and tourism. In. Measuring
tourism impacts at the community level. S. Reiling (Ed). Maine
Agr. Expmt. Sta. Misc. Report #374.
16. Vanhove, Norbert. (2005). The economics of tourism destinations.
Elsevier
17. Warnell, Gary. 1986. Feasibility analysis in tourism. Extension
bulletin E-1992. East Lansing, MI: Michigan State University
Cooperative Extension Service.
18. Williams, Peter W. 1994. Frameworks for assessing tourism’s
environmental impacts. In. Travel, Tourism and Hospitality
Research, second edition (J.R. Brent Ritchie and Charles R.
Goeldner (eds). New York: John Wiley and Sons Inc.
19. Ziaie bigdeli M.T., Magltsoodi, N (2005) .a study on the effects of
inflation on the budget deficit, with the approach on government
revenue and expenditures in Irans economy. economic research
review