ارائه مدل ترکیبی GP-ANP جهت طرح ریزی محصول در QFD

منصور مومنی؛ علی آتش سوز

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 41-74

چکیده
    QFD یا خانه کیفیت که خواسته ها و نیازهای مشتری را به مشخصه های فنی قابل اندازه گیری تبدیل می کند آغاز می گردد. برای تشکیل خانه کیفیت به یک رویه تحلیلی دقیق و قوی نیاز است. به طوری که روابط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی محصول را با در نظر گرفتن همبستگی های داخلی خواسته های مشتری و نیز ویژگی های فنی، بررسی کرده و در نهایت ویژگی ...  بیشتر