توسعه تاپسیس با درنظر گرفتن پراکندگی بین شاخصهای هر گزینه

سیامک خیبری؛ مصطفی کاظمی

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 199-219

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8790

چکیده
  تاپسیس که در گروه جبرانی روشهای تصمیمگیری قراردارد، بر این مفهوم که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را باراه حل ایدهآل مثبت و بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی داشته باشد، استوار است. وجود روند یکنواخت افزایشیو کاهشی در شاخصهای مثبت و منفی از جمله ویژگیهای تاپسیس در تعیین نقاط ایدهآل مثبت و منفی است. ایندرحالی است که میزان مطلوبیت ...  بیشتر