تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 21-39

چکیده
  در این پژوهش ابتدا ادبیات مربوط به نظریه سازمان بطور کلی و ادبیات مربوط به عوامل محتوایی و باورها تصمیم گیرنده بطور اخص مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا تاثیر هر کدام از عوامل محتوایی به طور جداگانه مورد سنجش قرار گیرد. در نهایت تاثیر استراتژی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در نیمه اول قرن بیستم نسبت به عوامل مهمی که بر ساختار ...  بیشتر