پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک

رضا برادران کاظم زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ مجید حسنی پارسا

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 91-125

چکیده
   TNA ابزاری است که توسط Unido برای اطمینان از انتقال موفقیت آمیز تکنولوژی ابداع شده است. از آنجا که این ابزار در مورد نقاط قوت و ضعف زیرساختهای تکنولوژی در چهار زمینه سیاست گذاری، دستگاه های سیاست گذاری، عملکرد سیاسی و قابلیت سیاست گذاری بحث می کند لذا می تواند به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری نیز بکار رود. روش STIP نیز روشی برای ارزیابی ...  بیشتر