محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی

جعفر رضایی؛ سید محمد تقی فاطمی قمی

دوره 2، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 1-13

چکیده
  یکی از مسایل اصلی کنترل موجودیتها، تعیین نقطه سفارش مجدد است. پارامترهای مشخص کننده این نقطه، معمولا به یکی از دو صورت قطعی و احتمالی است. در این مقاله به دلیل اینکه دنیای واقعی آکنده از عدم قطعیت ها و ابهامات است و در اکثر مواقع نمی توان پارامترها را به صورت قطعی و یا احتمالی مشخص نمود به صورت فازی در نظر گرفته می شوند. لذا مقدار نقطه ...  بیشتر