انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

عزت الله اصغری زاده؛ کمال سخدری

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 95-109

چکیده
  گرچه دانش آموختگان حدود 10 درصد جامعه بیکاران را تشکیل می دهند اما امید به ایجاد اشتغال برای دیگر اقشار از طریق دانش آموختگان بسیار زیاد است. در شرایطی که فرصت و منابع مالی کشور برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی محدود است سرمایه گذاری به منظور فراهم کردن زمینه اشتغال این افراد به دلیل آمادگی بالای علمی و توان کارآفرینی آنان و نیز امکانات ...  بیشتر