تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

محمد تقی تقوی فرد؛ اسحاق سعیدی رباط

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، ، صفحه 1-27

چکیده
  این تحقیق به بررسی فرایند استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت پرداخته  است. پژوهش مذکور با محوریت تعیین شاخص های کلیدی، استقرار فناوری اطلاعات در یک موسسه خدماتی را مورد بررسی قرار داده است. در راستای انجام این تحقیق از روش دونابدیان برای طبقه بندی شاخص ها و روش اریکسون – پنکر برای مدلسازی فرایندها چه فرایندهای وضع موجود و چه ...  بیشتر