نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مهندسی صنایع، استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 مهندس کامپیوتر و کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- مشاور مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت آشنا

چکیده

این تحقیق به بررسی فرایند استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت پرداخته  است. پژوهش مذکور با محوریت تعیین شاخص های کلیدی، استقرار فناوری اطلاعات در یک موسسه خدماتی را مورد بررسی قرار داده است. در راستای انجام این تحقیق از روش دونابدیان برای طبقه بندی شاخص ها و روش اریکسون – پنکر برای مدلسازی فرایندها چه فرایندهای وضع موجود و چه فرایندهای وضع مطلوب، استفاده گردیده است. برای ایجاد یکپارچگی میان مدلسازی و استقرار نرم افزار، معماری سرویس گرا مورد استفاده قرار گرفته و برای جمع آوری اطلاعات در راستای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق از دو روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.  این پژوهش مدلی ارائه نموده تا به پرسش های چهارگانه ذیل پاسخ گوید:
1. مشکلات اصلی تبدیل فرایندهای موجود (فرایندهایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موثر یا متاثر از فناوری اطلاعات هستند) به فرایندهای مطلوب جهت استقرار فناوری اطلاعات(در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی) چیست؟
2. رفع مشکلات استخراج شده از فرایند های موجود، چگونه در یک بخش (مثلا بخش اورژانس) اجرائی می گردد؟
3. فناوری اطلاعات چگونه می تواند در عملکرد بخش اورژانس تاثیر گذار باشد؟
4. شاخص های پیامد جهت استقرار فناوری اطلاعات در بخش مذکور چگونه طبقه بندی و استفاده می شوند؟
 در پایان جهت تایید روایی و پایایی مدل، مدل ارائه شده پیاده سازی گردید و نتایج بدست آمده حاکی از مورد تایید و مناسب بودن مدل ارائه شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Key Factors for the Deployment of Information Technology in the Health Sector

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Isaq Saeidi Robat 2

چکیده [English]

This   research   paper   has   focused   on  the  deployment    of  Information Technology  (IT) in the health  sector.  The  main goal is to determine  the key factors  for  the  implementation   of  IT in a service  establishment   (i.e.  Imam Khomeini    Hospital    Emergency     Room).    In    this    regard,    Donabedian Methodology   is  used  for  the  ranking  of  the  factors   and  Eriksson-Penker Method  was  utilized  for  the  modeling  of  the  existing  as well  as  the  ideal processes.   For the purpose  of  integration  between  modeling  processes   and software  deployment,   a service-oriented   architecture   has been  applied.  For the  purpose   of  data   and   information    collection   to  answer   the  research questions,  questionnaires   were  distributed  and collected  and interviews  were performed.   Four basic questions  to be answered  are as follows:
1-  What  are the stumbling   blocks  for the conversion  of existing  processes (processes  which  are directly  or indirectly  affected  by IT) to the ideal  ones toward  the  implementation    of  IT?  (More  specifically   in  Imam  Khorneini Hospital Emergency  Room).
2-   What   are  the  solutions   for  removing   the  identified   problems   in  the current processes  of a sector  (say emergency  room)?
3-  How can IT affect  on the performance  of the emergency  room?
4-  How   are  the  outcome    indicators   for  the  deployment    of  IT   In the emergency  room classified  and utilized?
At   the  end,  for  the  purpose of  validation and  verification, the  proposed node I was  implemented. The  result  obtained   indicates   that  the  proposed nodel  is quite valid and proper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Modeling
  • Key Factors of Donabedian Methodology
  • Eriksson-Penker Method
  • Service-oriented Architecture
  • Information and Communication Technology (lCT)
  • Information System (IS)