آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند TIA

محمد رضا تقوا؛ یاسر علیزاده

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 1-35

چکیده
  با استفاده از روش آنالیز تاثیر بر روند الگویی استفاده همزمان از داده های تاریخی کمی و تحلیل های کیفی فراهم می آید. هر یک از تکنیک های کمی یا کیفی پیش بینی دارای معایبی می باشند که این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک های کیفی پیش بینی بر نتایج بدست آمده از تکنیک های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش بینی با واقعیت دارد. این تکنیک را می توان ...  بیشتر