عوامل موثر بر توسعه صنعت کاغذ روزنامه در کشور و راهکارهای پیشنهادی در زمینه سیاستهای حمایتی دولتی

ابوالفضل کزازی؛ حسین عبودی؛ مهدی حداد زاده

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 63-83

چکیده
  سیاست حذف یارانه غیر مستقیم و تبدیل آن به یارانه های مستقیم از سیاست های اصلی کشور طی برنامه های گذشته بوده است و دولت طبق برنامه چهارم توسعه موظف به ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه تولید به سمت مصرف شده است. طی سالهای اخیر شاهد هستیم که یارانه توزیع کاغذ روزنامه کشور همواره بصورت غیر مستقیم و بوسیله ...  بیشتر