مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها

تقی تقوی فرد؛ مجید قیطاسی؛ فرزاد سلطانی

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 85-113

چکیده
  در این مقاله بمنظور انتخاب فرایند های مناسب و در راستای اهداف و معیارهای سازمان، روشی مبتنی بر تصمیم گیریهای چند معیاره ارائه گردیده است که به تصمیم گیرندگان سازمان در خلال انجام پروژه های مهندسی مجدد سازمان کمک می نماید تا عوامل موثر بر انتخاب فرایندها را شناسایی نموده و با در نظر گرفتن خواسته های سازمان، فرایندهای مورد نظر را انتخاب ...  بیشتر