نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در این مقاله بمنظور انتخاب فرایند های مناسب و در راستای اهداف و معیارهای سازمان، روشی مبتنی بر تصمیم گیریهای چند معیاره ارائه گردیده است که به تصمیم گیرندگان سازمان در خلال انجام پروژه های مهندسی مجدد سازمان کمک می نماید تا عوامل موثر بر انتخاب فرایندها را شناسایی نموده و با در نظر گرفتن خواسته های سازمان، فرایندهای مورد نظر را انتخاب نمایند. در واقع پس از شناسایی و دسته بندی فرایندهای سازمان و همچنین تببین اهداف و معیارهای سازمان، میزان تاثیر فرایندها بر اهداف و معیارها محاسبه گردیده و در انتها فرایندهای مورد نظر سازمان انتخاب می گردند. بدین منظور در روش ارائه شده از مدل QFD فازی در رابطه با تبدیل نظرات خبرگان و تصمیم گیران سازمان به داده های کمی در راستای محاسبه میزان تاثیر هر یک از فرایندهای سازمان بر اهداف و معیارها استفاده می گردد. در واقع با استفاده از نتایج QFD فازی میزان رضایتمندی که هر یک از فرایندها بر مبنای اهداف برای سازمان بهمراه دارد بصورت کمی محاسبه گردیده است و سپس با تلفیق این داده ها با دیگر عوامل تاثیر گذار بر روی پروژه های مهندسی مجدد فرایندها در یک مدل برنامه ریزی آرمانی راهکار مناسب در رابطه با انتخاب فرایندهای مناسب سازمان ارائه گردیده است. در مدل ارائه شده سه هدف میزان رضایتمندی و کیفیت انجام پروژه، هزینه و زمان مطرح گردیده است. در انتها نیز بمنظور روشن نمودن مدل، نمونه موردی بر روی کسب و کار شهرداری انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Multi-Criteria Decision Model for the Implementation of Business Process Re-engineering

نویسندگان [English]

  • Mohammad T. Taghavifard 1
  • Majid Gheitasi 2
  • Farzad Soltani 2

چکیده [English]

This   research   paper   presents   a   methodology   to   assist enterprise decision-makers CDMs) to select from a numbers of processes during the Business Process Reengineering (BPR) according to organizational objectives. For  this  purpose,  the proposed methodology utilizes fuzzy QFD technique to convert the qualitative data (DMs' opinion) to quantitative ones and then calculates  the  effects  of  each  process  on  the  organization objectives and criteria. Then, by using the result of fuzzy QFD, the amount of satisfaction of each process according to each criterion    is  calculated.    By  combining    this   data   with   other effective  variables  in BPR  projects  such  as "cost"  and "time",  a multi-objective   goal programming  (MOOP)  model  is formulated and solved  to identify  the most appropriate  business  processes. Finally,    an   example    is   presented    to   illustrate    how   the methodology   works.  The  proposed  model  was also applied  to  a public-service  organization  by considering  three main objectives: project   quality,  project   cost,  and  project   time.  The   achieved results were quite satisfactory and promising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Process Re-engineering
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Goal Programming
  • Fuzzy QFD