تعیین نقاط حساس نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز با استفاده از تحلیل درخت خطا(FTA2)

سید علی خاتمی فیروزآبادی؛ علی خرم روز

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 45-71

چکیده
  تجارب نشان داده است که مهمترین عامل نشتی در ایستگاه های تقویت فشار گاز، شیرهای بکار رفته شده در آنها می باشند. نشتی گاز در محیط صنعتی می تواند عواقب وخیم جبران ناپذیری داشته باشد. بنابراین لازم است مسئله ایمنی اینگونه محیطها مورد توجه جدی قرار گیرد. به منظور شناسایی این عوامل ابتدا لازم است اهمیت جلوگیری از وقوع حوادث و پیشگیری آن با ...  بیشتر