انتخاب چند معیاره تامین کنندگان با استفاده از AHP فازی

سعیده کتابی؛ اصغر حق شناس؛ علیرضا حدادیان

دوره 4، شماره 12 ، فروردین 1385، ، صفحه 73-96

چکیده
  تصمیم گیری و انتخاب تامین کننده اساسا یک مسئله چند معیاره می باشد. این امر برای اکثر سازمان ها، اهمیت استراتژیک دارد. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولا پیچیده و ساختار نیافته است. فنون علم مدیریت می توانند در خصوص تصمیم گیری برای این مسائل راهشگا و کمک کننده باشند. هدف از این مقاله استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی برای ...  بیشتر