گونه شناسی دیدگاه ها و الگوهای توانمند سازی

سید محمد اعرابی؛ مرجان فیاضی

دوره 4، شماره 13 ، تیر 1385، ، صفحه 67-88

چکیده
  امروزه تغییرات موجود در محیط کار سازمان ها را مجبور کرده که به منظور بقا در دنیای متلاطم در نظام های مدیریت خود بازنگری کنند و توانمند سازی کارکنان به منزله موضوع اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت این امکان را برای سازمان ها فراهم ساخته که رقابتی تر شوند. رشد سریع تئوری ها و مفاهیم مرتبط با توانمند سازی اگر چه با هدف توسعه علمی ...  بیشتر