میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

فتاح شریف زاده؛ محمود شریفی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 75-110

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان تحقق هدفهای شرکتهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فن آوری در ایران صورت گرفته است. امروزه تغییر و تحولات فن آوری، دگرگونی های زیادی را در ابعاد مختلف زندگی ایجاد نموده است بصورتیکه فناوریهای جدید هر روزه اثرات قابل توجهی را بر زندگی و رفاه جوامع می گذارد. به بیان دیگر از موثرترین ابزار برنامه ریزی در زمینه ...  بیشتر