معنویت و رهبری

اصغر مشبکی؛ محمد باشکوه؛ وحیده علیپور

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 177-200

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری معنوی با رفتار واقعی رهبران دارای این سبک در سطح سازمان است. نمونه ای 60 نفری از مدیران و یک نمونه 140 نفری از کارمندان شرکت های ایرانی خودرو، سایپا و پارس خودرو در ایران انتخاب شده و با استفاده از مقیاس ارزیابی معنویت و ارزیابی رهبری معنوی، رفتار رهبران معنوی در طی دوره آذر ماه 1386 تا اسفند ماه ...  بیشتر