بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

علیرضا امیر کبیری؛ صمد فتحی

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 99-124

چکیده
  اهمیت آموزش در پیشبرد و توسعه دانش فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها تثبیت شده است. گسترش این علوم می تواند مبنای کارآفرینی در همه عرصه ها را سبب گردد. رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در فرایند های کاری موسسات فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توانمند نمودن کارکنان اهمیت به سزایی دارد. پژوهش ...  بیشتر

بررسی اثر عوامل فرهنگی (براساس مدل DOCS) بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی (اداره کل درمان غیر مستقیم استان تهران)

علیرضا امیر کبیری؛ هلیا طهرانی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 201-223

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اثر عوامل فرهنگی بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی می پردازد. برای اجرای آزمون از پرسشنامه دنیسون استفاده شده که وی فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه سه شاخص تعریف ...  بیشتر