بررسی ارتباط ابعاد توانمندی روان شناختی با کارآفرینی درون سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد

چکیده

اهمیت آموزش در پیشبرد و توسعه دانش فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان زمینه ساز توسعه همه جانبه کشورها تثبیت شده است. گسترش این علوم می تواند مبنای کارآفرینی در همه عرصه ها را سبب گردد. رشد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در فرایند های کاری موسسات فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق توانمند نمودن کارکنان اهمیت به سزایی دارد. پژوهش حاضر با مطالعه ابعاد توانمند سازی روان شناختی، به بررسی تاثیر این ابعاد بر فرایند کارآفرینی درون در مجتمع فناوران اطلاعات تهران پرداخته است. مجموعه مدیران و کارکنان سطوح مختلف سازمانی به روش سرشماری به تعداد 145 نفر برای این پژوهش انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان از وجود همبستگی میان ابعاد توانمند سازی روان شناختی و کارآفرینی درون سازمانی دارد. همچنین بررسی ها نشان داد که بین پنج بعد توانمند سازی روان شناختی، احساس شایستگی بیشترین تاثیر را بر کارآفرینی درون سازمانی داشته است. نتایج تحقیق  حاضر می تواند در تدوین استراتژی های مناسب منابع انسانی در خصوص کارکنانی که در خلق فرایند کارآفرینی سازمانی سهیم هستند به کار گرفته شده و مسیر جدیدی را برای مطالعات دانشگاهی و تجربیات عملی در حوزه های توانمند سازی کارکنان و خلاقیت و نوآوری هموار سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Aspect's Effects of Psychological Empowerment of Employee on Organizational Entrepreneurship in Tehran Institute of Technology

نویسندگان [English]

  • Alireza Amirkabiri 1
  • Samad Fathi 2
چکیده [English]

The importance of education in advancement and development of information technology and communication technology has been stabilized as preparation for multilateral development of all countries. Development of these sciences can be regarded as basis for entrepreneurship in all fields. Development and growth of culture of entrepreneurship in working process of active institutes in the field of information technology and communication technology via empowering the employees is very important. In this research with studying the aspects of psychological empowerment the effects of these aspects on inter-organizational entrepreneurship process in Tehran Information Technology Complex have been studied. The total number of managers and employees of different organizational levels which equals to 145 people has been selected as sample society, which the results show that there is high level of correlation between the aspects of psychological empowerment and organizational entrepreneurship. Also the results show that among 5 aspects of psychological empowerment, having the feeling of competence has got the most effect on organizational entrepreneurship process. The results of present research can be used for preparing suitable strategies of human resource in relation to employees that have share in organizational entrepreneurship process and pave the way for a new path for university studying and operational experiences in the field of empowerment of employees, creativity & innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • Entrepreneurship
  • Corporate Entrepreneurship