بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

نور محمد یعقوبی؛ فاطمه علیزاده

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 225-249

چکیده
  فناوری اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک و دانش هوا فضا، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن بشر به شمار می آید. تغییر رویکرد از فناروی مولد به فناوری اطلاعاتی و کاربردهای ناشی از آن بسترهای تحقق الگوی جدیدی از جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را فراهم آورده است. یکی از تغییرات این الگوی جدید تغییر در شکل و نحوه انتقال منابع در عرصه ...  بیشتر