بررسی رابطه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان(مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدرس دانشگاه

چکیده

فناوری اطلاعات در کنار مهندسی ژنتیک و دانش هوا فضا، یکی از سه شاخه پیشرو و آینده ساز دانش و تمدن بشر به شمار می آید. تغییر رویکرد از فناروی مولد به فناوری اطلاعاتی و کاربردهای ناشی از آن بسترهای تحقق الگوی جدیدی از جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی را فراهم آورده است. یکی از تغییرات این الگوی جدید تغییر در شکل و نحوه انتقال منابع در عرصه بانکداری است بگونه ای که مفاهیم جدیدی چون بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و انتقال الکترونیکی را مطرح نموده است. با توجه به اهمیت بحث کیفیت خدمات و همچنین رویکرد مشتری گرایی و مشتری محوری که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رضایتمندی مشتریان بانکهای شهرستان زاهدان پرداخته است. با توجه به ماهیت موضوع از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه مورد بررسی مشتریان بانکهای شهرستان زاهدان هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق از آزمون خی دو یک بعدی استفاده و تمامی محاسبات به وسیله نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد کیفیت و رضایتمندی مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relationship between Service Quality and Satisfaction Banking (Case Study)

نویسندگان [English]

  • N.M. Yaghoubi 1
  • F. Alizadeh 2