طراحی مدل قابلیت های کارکنان با استفاده از تئوری زمینه یابی

قاسم انصاری رنانی؛ ماندنی تونکه نژاد

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 25-50

چکیده
  در دهه های اخیر گام های بلندی برای هماهنگ سازی و ایجاد انسجام در زیر سیستم های منابع انسانی برداشته شده است. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت طراحی و تدوین الگوهای قابلیت به عنوان مبنای توسعه کارکنان و مبنای هماهنگی میان واحدهای آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین و سایر بخش ها و زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با ...  بیشتر