نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دهه های اخیر گام های بلندی برای هماهنگ سازی و ایجاد انسجام در زیر سیستم های منابع انسانی برداشته شده است. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت طراحی و تدوین الگوهای قابلیت به عنوان مبنای توسعه کارکنان و مبنای هماهنگی میان واحدهای آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین و سایر بخش ها و زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با هدف طراحی و تدوین چارچوبی منسجم و بومی برای شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. به دلیل ماهیت و سابقه تاریخی خاص شرکت ملی نفت ایران و نظر به حاکمیت چند ساله سیستم های مدیریتی خاص در این شرکت، بکاربردن و استفاده از الگوها و مدل های آزمون شده پاسخگوی نیاز منابع انسانی شرکت نبود. از اینرو برای طراحی مدل بومی شرکت، پژوهشی زمینه یابی برای کشف ذهنیت ها و استفاده از این ذهنیت ها در خلق مدل قابلیت انجام شده است. بر اساس نتایج زمینه یابی که توسط گروه پژوهش انجام گردید مدل قابلیت ها با 5 محور و 19 قابلیت شکل گرفت. پس از طراحی مدل برای تائید اعتبار و روایی مدل 74 پرسشنامه توسط سرپرستان مختلف تکمیل گردید که نتایج تحلیل این پرسشنامه ها محورهای مدل و قابلیت های موجود در آن را تائید می کرد. بر اساس نتایج تحلیل محور بهبود فرایندها مهمترین محور در این مدل و محور منابع انسانی کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Grounded Theory in Developing Employee Competency Model

نویسندگان [English]

  • Ghasem Ansari Ranani 1
  • Mandani Tounkenejad 2

چکیده [English]

In recent decade many human resource specialist and authors achieve success for aligning and integrating in human resource subsystems. One of these practice developing and formulating competence models as base of human resource development and integrating between training, human resource planning, selection and others human resource units and subsystems. This research aimed to developing and formulating coherent and local model for National Iranian Oil Company. Because of especial NIOC nature and background and governing of especial managerial systems, applying and using current models cannot responsive to company demands. So, company for developing local model need to use grounded theory approach for exploration of tacit knowledge and applying this knowledge to creation competency model. Based on research result, competency model have 5 dimension and 19 items. After model designing, for validity and reliability confirmation, 74 questionnaires completed by supervisors. Data analysis shows that all dimension and items are valid and suitable for NIOC. Also, based on data analysis process improvement dimension is more important than others in model and human resource dimension was less important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • process
  • process-oriented
  • task-oriented
  • Excellency
  • customer- oriented
  • management system
  • action research