بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

نسترن حاجی حیدری؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد سلطانی دلگشا

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 23-47

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ایجاد و آزمون مدلی است که درک ما از چگونگی ارزیابی کانال های خرید معمولی و اینترنتی توسط مشتریان و همچنین چگونگی شکل گیری تمایلات خرید و مطلوبیت در خرید اینترنتی و معمولی افزایش می دهد. جامعه آماری این پژوهش خریداران معمولی ده کتاب فروشی معروف شهر تهران و خریداران اینترنتی سایت های عرضه کتاب بودند. پس از جمع آوری ...  بیشتر