نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه امام صادق

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ایجاد و آزمون مدلی است که درک ما از چگونگی ارزیابی کانال های خرید معمولی و اینترنتی توسط مشتریان و همچنین چگونگی شکل گیری تمایلات خرید و مطلوبیت در خرید اینترنتی و معمولی افزایش می دهد. جامعه آماری این پژوهش خریداران معمولی ده کتاب فروشی معروف شهر تهران و خریداران اینترنتی سایت های عرضه کتاب بودند. پس از جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای از نرم افزار لیزرل جهت تحلیل مدل و داده ها استفاده گردید. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش نیز پیمایشی – همبستگی است. نتایج بررسی نشان داد که عوامل کیفیت خدمات، کیفیت کالا، ریسک دریافت شده، هزینه تلاش و زمان و سرگرمی به طور متفاوت بر تمایلات خرید کانال معمولی و بر خط تاثیر می گذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of factors affecting cultural products (book) sales promotion

نویسندگان [English]

  • Nastaran Hajiheydari 1
  • Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 2
  • Hamidreza Esmaili Givi 2
  • Mohammad Soltani Delgosha 1

چکیده [English]

The main purpose of this research is to develop and test a model to enhance our understanding of “How consumers evaluate online and offline channels and how the formation of online and offline purchase intensions and perceived value increase”. In the presented model, service quality, merchandise duality and monetary price are considered as the factors that form value for money, and perceived risk. Time / effort cost, enjoyment and value for money are considered as the factors that form channel purchase intension. The study population consists of online and offline customers known bookstores in Tehran. After information collection through Questionnaire and library studies, the Lisrel software was used to analyze data and model. This study is based on Correlation-survey research method (especially structural equation modeling method). The results showed that channel purchase intensions and how consumers evaluate online and offline channels almost form in accordance with the presented model in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchase Intentions
  • Value for Money
  • structural equation modeling
  • Offline and Online Purchase Channel