مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم های بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی (مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی)

حسن قاسمی؛ سید محمد اعرابی؛ نبی اله دهقان

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 75-105

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه میدانی است که با هدف بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بوده که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی 41 شرکت ...  بیشتر