روش رتبه بندی فازی برای انتخاب پورتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

صفر فضلی؛ رسول تقی زاده

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 125-146

چکیده
  مسئله انتخاب پورتفوی سهام از جمله مسائل مهم تخصیص سرمایه و بودجه بندی در مدیریت مالی است که از دیرباز الگوهایی جهت انتخاب بهینه آن ارائه شده است. در این مقاله یک روش رتبه بندی فازی برای این منظور ارائه می شود. این تحقیق به صورت پیمایشی در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری آن شامل 50 شرکت برتر بورس تهران در سال 1387 ...  بیشتر