نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی - قزوین

چکیده

مسئله انتخاب پورتفوی سهام از جمله مسائل مهم تخصیص سرمایه و بودجه بندی در مدیریت مالی است که از دیرباز الگوهایی جهت انتخاب بهینه آن ارائه شده است. در این مقاله یک روش رتبه بندی فازی برای این منظور ارائه می شود. این تحقیق به صورت پیمایشی در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری آن شامل 50 شرکت برتر بورس تهران در سال 1387 است. با بررسی داده های مالی این شرکت ها، 20 شرکت به عنوان نمونه اماری انتخاب و بازده های هفتگی آنها برای سال 1387 محاسبه شده اند.
در این تحقیق 20000 پورتفو با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تولید شده که هر کدام شامل 20 شرکت مختلف است که میزان سرمایه گذاری آنها در بازه %0 تا %100 و به صورت کاملا تصادفی انتخاب شده اند. عدم قطعیت بازده هر پورتفوی تصادفی با استفاده از یک عدد فازی ذوزنقه ای نشان داده شده است. سپس یک شاخص رتبه بندی مورد استفاده قرار می گیرد که به تصمیم گیرنده اجازه می دهد تا پورتفوهای گوناگون را مقایسه و بهترین را انتخاب کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان چند پورتفوی بهینه را متناسب با میزان ریسک گریزی سرمایه گذار در بازه های مختلف رتبه بندی کرد. در این تحقیق سه پورتفوی بهینه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Ranking Method for Portfolio Selection in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Safar Fazli 1
  • Rasool Taghizadeh 2

چکیده [English]

Portfolio selection problem is an important field of capital assignment and budgeting in managerial finance and had proposed patterns for optimal selection of portfolio from the past. For this purpose we suggest a fuzzy ranking method with mathematical approach. This research is a survey in Tehran stock exchange. Statistical population inclusive 50 superior companies of Tehran stock exchange in 1387. By survey of financial data of these companies, 20 companies have selected and weekly returns in 1387 have been calculated for them. In first stage, 20,000 random portfolios have been generated by a computer program. Each of these portfolios is composed of 20 companies that quantity of investment in each of them are between 0% and 100% and selected randomly. The uncertainty on the returns of each portfolio is approximated by means of a trapezoidal fuzzy number. A rank index that accounts for both expected return and risk is defined, allowing the decision-maker to compare different portfolios and select best portfolio. Conclusions showed that, according to risk aversion of investor, several optimal portfolios can be selected. In this article we suggested 3 optimal portfolios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Portfolio
  • Fuzzy Ranking
  • Rank Index
  • Tehran Stock Exchange