بررسی متغیرهای تاثیر گذار بر روند بودجه ریزی یک بانک با استفاده از یک مدل خطی عمومی

محمد تشرفی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 279-294

چکیده
  در این مقاله روند بودجه ریزی یک بانک دولتی جهت ورود به بازار سرمایه بر اساس سه متغیر درصد نرخ تورم، رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، با استفاده از یک مدل خطی عمومی و همچنین نرم افزارهای اماری، طی سال های 1380 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نرخ تورم و رشد نقدینگی طی سالهای 80 تا 86 بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار ...  بیشتر