نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این مقاله روند بودجه ریزی یک بانک دولتی جهت ورود به بازار سرمایه بر اساس سه متغیر درصد نرخ تورم، رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، با استفاده از یک مدل خطی عمومی و همچنین نرم افزارهای اماری، طی سال های 1380 الی 1387 مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان می دهد که متغیرهای نرخ تورم و رشد نقدینگی طی سالهای 80 تا 86 بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار بوده به طوری که ضریب همبستگی معادل 96% را نشان می دهد. همچنین تاثیر رشد نقدینگی بر نرخ تورم با توجه به نتایج رگرسیون و آنالیز واریانس به دست آمده از یک مدل خطی عمومی، ضریب همبستگی معادل 83% را نشان می دهد . نتایج موید آن است که نرخ تورم با ضریب همبستگی 75% بر روی رشد نقدینگی تاثیر معنی داری را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating of the Effect Parameter in a Bank Budgetary via General Linear Model (GLM)

نویسنده [English]

  • Mohammad Tasharofi

چکیده [English]

In this paper the budgeting procedures of a hypothetical bank to enter market and investing activities have been studied on the basis of the three factors; inflation rate, liquidity rate and GDP (Growth Domestic Products) employing General Linear Model. Related information was collected randomly from the year 2001 to 2007, and then analyzed statistically by the software Minitab version 15 and SPSS version 11.The result of the research showed that the inflation rate and liquidity grown had noticeable impact on GDP so the analysis proved a correlation coefficient relation between the variables with a range of 96 per cent. According to the analysis on the basis of a linear regression method in one hand and the variance obtained from the GLM process, some 83 per cent of correlation coefficient could be witnessed between Liquidity and inflation growth; while a 75 per cent of meaningful correlation coefficient can be traced in the effect of inflation rate on liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation rate
  • liquidity Growth
  • GDP
  • budget