بهینه سازی قابلیت اطمینان نیروی کار با استفاده از زمانبندی شیفت های کاری

محمد اکبری

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 263-290

https://doi.org/10.22054/jims.2018.21285.1739

چکیده
  زمانبندی شیفت های کار و استراحت یکی از فرایند های برنامه ریزی تولید است که با ارائه جداول زمانی کاری بهینه می تواند زمینه ارتقاء و توسعه سازمان و نیروی کار را فراهم کند. در این پژوهش با در نظر گرفتن مفهوم مهندسی عوامل انسانی سعی شده است تا مدل ریاضی زمانبندی شیفت کاری با هدف کمینه سازی خطاهای انسانی و افزایش قابلیت اطمینان نیروی کار ...  بیشتر